Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/pe-simple/functions.php on line 73
Innowacja w świadczeniu usług medycznych związanych z terapią zaburzeń metabolizmu i leczenia otyłości – Innowacja w świadczeniu usług medycznych związanych z terapią zaburzeń metabolizmu i leczenia otyłości

Innowacja w świadczeniu usług medycznych związanych z terapią zaburzeń metabolizmu i leczenia otyłości

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka,
Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
Beneficjent:
Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych FAMILIA Sp. z o.o.
Okres realizacji:
01.06.2017 r. – 31.07.2019 r.
Nr wniosku:
WND-RPSL. 01.02.00-24-06EA/16
Wartość projektu ogółem
5 478 578,86 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych
4 779 639,18 zł
Wartość dofinansowania projektu z funduszy UE:
3 341 538,45 zł
Miejsce realizacji projektu:
Województwo Śląskie, Miasto Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 20 oraz Bańgowska 70
Wyniki prac B+R
W związku z zakończeniem prac przemysłowych i rozwojowych nad innowacyjną usługą medyczną prowadzenia terapii zaburzeń metabolizmu i leczenia otyłości z wykorzystaniem platformy informatycznej SFAO 1.0 wpisującej się w założenia Instytutu Żywności i Żywienia dotyczących reorientacji polityki i oceny oddziaływania na zdrowie poprzez planowanie i stały monitoring pacjentów zagrożonych nadwagą i otyłością zapraszamy serdecznie do skorzystania z nowej usługi. W ramach usługi zostaną Państwo objęci opieką dietetyczną, fizjoterapeutyczną oraz pielęgniarską. Dzięki interaktywnemu sposobowi kontaktu pacjentów z kadrą medyczną korzystanie z usługi będzie możliwe "bez wychodzenia z domu".

Osoby zainteresowane skorzystaniem z nowej usługi proszone są o kontakt z Rejestracja pod numerem 32 810 13 33
Krótki opis projektu:
Projekt dotyczy prowadzenia prac B+R nad innowacyjną usługą medyczną prowadzenia terapii zaburzeń metabolizmu i leczenia otyłości z wykorzystaniem systemu SFAO 1.0 (z ang. Support for the Fight Against Obesit), wykorzystującego technologie IT i TIC do przyspieszenia, zintensyfikowania i zoptymalizowania terapii, podnosząc jednocześnie bezpieczeństwo pacjenta. Projekt wpisuje się w założenia Instytutu Żywności i Żywienia dotyczące reorientacji polityki i oceny oddziaływania na zdrowie poprzez planowanie i stały monitoring pacjentów zagrożonych nadwagą i otyłością.
Miejsce realizacji projektu: Województow Śląskie, Miasto Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 2
Klasyfikacja projektu i zakres interwencji: Obszar działalności gospodarczej - Opieka zdrowotna.
PKD projektu - Q.86.21. Praktyka lekarska ogólna.
Diagnoza i cele projektu: Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej naszego przedsiębiorstwa. Celem bezpośrednim jest realizacja prac B+R nad innowacyjną usługą, którą planujemy wdrożyć w naszej działalności gospodarczej. Innowacja dotyczy obszaru branży medycznej, która jest wymieniona jako inteligentna specjalizacja województwa śląskiego. W projekcie wykorzystywane są rozwiązania z branży IT, również ujętej w inteligentnych specjalizacjach Regionu.
Cele szczegółowe:
  • Rozwój inteligentnych specjalizacji Regionu: projekt realizuje założenia RIS WSL 2013-2020, Cel 1.2. Osiągnięcie doskonałości w zakresie zaawansowanych usług zdrowotnych;

  • Zwiększenie nakładów na działalność B+R przeds.: proj. zakłada inwestycję prywatną uzupełniającą wsparcie publiczne poprzez zapewnienie wkładu własnego: 2 156 019,18 zł.

  • Podniesienie konkurencyjności przeds. poprzez współpracę z jednostkami naukowymi

  • Prowadzenie prac B+R: projekt przewiduje realizację prac badawczych (prac przemysłowych) i prac rozwojowych.

  • Utworzenie nowych miejsc pracy: do wykonania zadań w projekcie zostaną zatrudnieni pracownicy: 6 os. na umowy zlecenie, 4 os. na umowy o dzieło i 5 os. na umowę o pracę (pełne etaty).

  • Utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w przedsiębiorstwie: projekt zakłada również utrzymanie 4 etatów (w przeliczeniu na EPC).

ZAMÓWIENIA

Informacje o wynikach prac badawczo-rozwojowych objętych projektem zostaną zamieszczone w końcowej fazie realizacji projektu. Zapraszamy później.

ul. Wiejska 20
41-103 Siemianowice Śląskie
e mail: zozfamilia@zozfamilia.pl
tel. 32 229-80-50